Missie en visie

Een zeer diverse groep hulpverleners wil leren werken met Brain Blocks. We staan dus voor de uitdaging een cursusaanbod te ontwikkelen dat voldoende aansluit op iedere cursist. Dit doen we vanuit onze missie & visie en 4 uitgangspunten.

Onze missie

Onze missie is om een cursus aan te bieden die optimale leeruitnodigingen geeft aan cursisten, zodat zij komen tot een verantwoord vaardigheidsniveau in het werken met Brain Blocks. Dit houdt in dat de cursist zijn handelen kan onderbouwen en verantwoorden vanuit de theorie die wij de cursist aanleren.

Onze visie

Onze leeruitnodigingen komen voort uit een onderwijsvisie dat het fundament vormt waarop wij onze onderwijskeuzes baseren. De onderwijsvisie van onze cursus is gebaseerd op drie veelgebruikte leertheorieën voor het onderwijs aan volwassenen. Het gaat om Andragogie (Leertheorie voor Volwassenen door Knowles – 1978), de Transformationele Leertheorie (TLT) van Mezirow (1997) en het zelfsturend leren beschreven door Garisson (1997) en Knowles (1980).

Onze uitgangspunten

Zelfsturend

Volwassenen hebben een psychologische behoefte om over het algemeen zelfsturend te zijn (Knowles, 1978). In een leerproces is het dan ook van belang om van afhankelijkheid naar een toenemende mate van zelfsturend zijn te werken. De mate van afhankelijkheid en de snelheid waarin een cursist richting meer zelfsturend zijn kan bewegen, is persoons- en contextafhankelijk (Knowles, 1978, 1980). Zelfgestuurd leren is een leerproces dat over het algemeen plaatsvindt binnen de eigen werkcontext. Het voordeel van zelfsturend leren is dat dit gemakkelijk kan worden ingedeeld in de dagelijkse werksituaties en binnen de leervoorkeuren van de cursist kan plaatsvinden (Garrison, 1997; Knowles, 1980).

Praktijkgericht

Cursisten zien onderwijs als een proces waarin ze zich kunnen ontwikkelen, waarbij alle kennis en vaardigheden die ze opdoen, toegepast kan worden in de praktijk om effectiever te kunnen werken (Knowles, 1978). De leerervaringen die aan cursisten geboden worden, zijn aan de hand van de TLT gericht op het vergroten van praktische vaardigheden rondom drie verschillende ontwikkelingsgebieden. Het gaat om het vergroten van praktische Brain Blocks-vaardigheden (contentreflectie), het vermogen om op basis van de theoretische kaders van Brain Blocks op interactieprocessen te reflecteren (procesreflectie) en om kritisch naar de zelfgemaakte keuzes en aannames in het werken met Brain Blocks te kijken (assumptiereflectie).

Ervaringsgericht

Cursisten hebben in verschillende mate leer- en werkervaringen opgedaan. Deze ervaringen vormen een fundament voor het leren van nieuwe vaardigheden (Knowles, 1978). Cursisten hechten vooral betekenis aan het leren door het opdoen van ervaringen (Knowles, 1978, 1980). Tijdens de cursus worden verschillende leeractiviteiten aangeboden, waarin cursisten ervaringen op kunnen doen. Hierdoor wordt het werken met Brain Blocks en het maken van een vertaalslag naar de eigen praktijk gestimuleerd.

Doelgericht

Cursisten zijn meer bereid om te leren, wanneer ze de behoefte ervaren om beter met dagelijkse praktijkproblemen om te kunnen gaan (Knowles, 1978). Het onderwijsaanbod krijgt dan ook vorm aan de hand van zowel Brain Blocks-gerelateerde (vaste) doelstellingen, als persoons gerelateerde (variabele) doelstellingen. Naast het opdoen van ervaringen wordt reflectie beschouwd als een essentieel onderdeel om tot leren te komen (Mezirow, 1997). Het gaat om reflectie op het handelen, het proces en de aannames (Mezirow, 1997). Dit is nodig om voortijdig oordeel uit te stellen, zodat alternatieve perspectieven onderzocht kunnen worden.